Lala er opptatt av mennesker! Vi arbeider hovedsakelig med offentlige rom hvor vår oppgave er å skape fysiske omgivelser for den ukjente. Våre planer og strategier eller vår design skal fungere som bakgrunn for det daglige livet, lokalt initiativ og personlig utfoldelse. Dialog og tilstedeværelse er et grunnelement i våre metoder, i alle faser av våre prosjekter.

Byutvikling. Byer er alltid i endring. Endring skaper ringvirkninger og kan generere ny aktivitet. I våre prosjekter arbeider vi aktivt med strategier for transformasjon. Vi tror på at man med enkle midler kan endre hvordan folk ser på og bruker et sted. Lala har i flere prosjekter hatt god erfaring med å bruke midlertidige programmer eller installasjoner som et virkemiddel i en transformasjonsprosess, enten for å skape blest, registrere bruksmønster eller behov eller for å skape tilhørighet for brukerne. I noen tilfeller kan det handle om å se på byrom eller plasser som merkevarer som skal ut til et publikum. Da er det viktig med god design, å være strategisk og bevisst i prosessen og å ha et innhold som er etterspurt og spennende, men også holdbart.

En renere og sunnere by. Lala tror på en renere og sunnere by. Dagens bilbaserte trafikkløsninger er plasskrevende, det forurenser byluften, genererer stress og usikkerhet.

Vi jobber for løsninger som kan redusere privatbilismen i byer og byområder gjennom helhetlig planlegging med gang, sykkel og kollektivtrafikk som utgangspunkt. Dette gjennomsyrer alle våre prosjekter fra overordnet planarbeid til utforming av konkrete løsninger som sykkelparkering ved knutepunkt. Suksesskriteriet for en omstilling i måten vi reiser på er å skape en logisk helhet, med valgmuligheter, gode opplevelser og komfort.

Som et ledd i vårt arbeid ønsker vi alltid å redusere biltrafikk. Derfor tar vi kun på oss oppdrag med en klar ambisjon om bærekraftige trafikkløsninger.

Det blir lys på Enerhaugen!
Lala arbeider med langsiktige planer og direkte strakstiltak for å forbedre Enerhaugen Borettslag sine uteområder. Blant strakstiltakene som skal komme denne høsten er ny stemningsbelysning.

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum, 2016
Lala har i samarbeid med Rodeo arkitekter vært konsulenter i utarbeidelsen av handlingsprogrammet for Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum, 2016

Ammerudgymmen, 2015

Europan 13 1. pris, 2015