Lala leverer enkelte og sammensatte tjenester innen grønn mobilitet, infrastruktur for gående og syklende. Lala er et tverrfaglig kontor med bakgrunn i arkitektfaget. Vi vil i alle våre prosesser ivareta et helhetlig perspektiv med fokus på brukernes opplevelser og potensiale for god byutvikling. Under følger en kort oppsummering av våre tjenester. Disse kan kombineres og skreddersys etter kundens ønsker og behov.

Sykkelveier. Vi har velprøvde metoder for analyse og design av ulike sykkelveisystemer, fra rene sykkelveier til ulike sammensatte gateprofiler.

Kryss. Vi har velprøvde metoder for analyse og design av kryss basert på faktiske trafikkstrømninger (ÅDT for ulike trafikantgrupper). Våre kryssløsninger vil alltid sees i sammenheng med den større bysituasjonen.

Nettverk. Vi lager nettverksanalyser og strategier for byer og regioner. Våre nettverksarbeider er alltid en kombinasjon av ulike kvalitative og tekniske analyser (GIS).

Mobilitetsplan for byer. Vi tilbyr sammensatte analyser og strategier for grønn mobilitet, herunder: sambruk av sykkel/gange og kollektivtransport, områdeplaner for hverdagstransport, bolig, barnehage, skole og handel. Transportplaner for vareleveranser med omlastingssentraler for last mile-leveranser.

Mobilitetsplan for prosjekt. På prosjektnivå inneholder mobilitetsplan helhetlige transportanalyser og strategier for trafikkflyt og parkeringstall for alle transportformer. Vi hjelper til med dimensjonering avhengig av bruk, prosjektets plassering i større nettverk og mulighet for sambruk og deling.

Sykkelparkering. Analyser av behov, bevegelsesmønster og brukergrupper. Langtids/ korttidsbehov, sikkerhetskrav, adkomster og tilleggsfunksjoner som garderober, verksted, vaskemuligheter. Våre tjenester strekker seg fra analyser av byområder, større knutepunkt til enkelte nærings- og boligbygg.

Informasjonsmateriale og kampanjer. Vi tilbyr idéutvikling og bistand i produksjon og gjennomføring av kampanjer og ulike typer av informasjonsmateriale. Typiske oppgaver er sykkelkart, men også kulturbyggende materiale om hvordan man bruker mulige mobilitetsløsninger.

Filer for nedlastning.
Lala Tøyen Sykkelkolleksjon (dwg)
Lalas lille sykkelhåndbok (pdf)

Ny sykkelvei i Moss
Utformet etter Lalas strategiske plan for sykkel i Moss

Sykkelverksted i Gamlebyen
Jens i Lala har vært med på ombygging av en gammel brakke ved skateparken i Gamlebyen til et sykkelverksted for Sykkelkjøkkenet Oslo. Her har de åpent verksted der alle kan lære seg å reparere sin egen sykkel.

Sykkelverksted i Gamlebyen
En del av tilbudet til skoler i nærområdet, hvor barn kan lære seg å mekke på sykkel

Sykkellek i Asker
Sommertorget i Asker ble tilpasset nye aktiviteter med sykkel og fikk nye byromsmøbler. Oppdragsgiver: Asker Kommune

Herlighetsverdier å bygge videre på #Oslofølelsen.
1. pris i åpen idekonkurranse «Get a Bike Break Free» – en sykkelstrategi for Oslo basert på byens grønne struktur og landskapets herlighetsverdi

#Oslofølelsen – en sykkelstrategi for Oslo. Vinner av “Get a bike. Break free!” i 2013

Lalas lille sykkelhåndbok, 2015

Sykkelhotell Oslo S

Sykkelhotell Oslo S

Strategisk plan for sykkel i Moss
“Ved å binde sammen sentrum, boligområder og rekreasjonsområder med sykkelveier, vil nærhetsbyen Moss oppstå. Moss blir en by der hoveddelen av transporten tas med gange-, sykkel og kollektivtransport.”

Strategisk plan for sykkel i Moss
Tiltaksliste og prioriteringer for ny sykkelinfrastruktur i Moss. Et sentralt sted å løse er Kanalbroa som knytter Jeløya sammen med Moss sentrum.

Sykkelhotell Oslo S

Frivei vinter med skispor

Oslofølelsen – Pilot, Økernveien
Etablering av høystandard sykkelvei fra Ensjø til Oslos S. Ambisjonen er å se hvilke løsninger som er mulige innenfor dagens regulering. To kryss og to veiprofiler er prosjektert. Alle løsninger viser at man kan få til høystandard sykkelløsninger innenfor dagens regulering. Prosjektet er til politisk behandling.

Oslofølelsen – Pilot, kryss v. Tøyensenteret

Strakstiltak for sykkelparkering ved Oslo S, Sykkelprosjektet Oslo kommune.
Situasjonen er utredet gjennom brukerundersøkelser. Vi har laget en trinnvis strategi for etablering av nye stativer på plasser med høy frekvens av syklister. Prosjektet innebærer nyetableringer av p-plasser med høyere sikkerhet, komfort samt utvidet tilbud av ulike typer parkering, for varesykler, sykkelvogn m.m. Prosjektet er til behandling.

Tak over sykkelparkering konstruert i massivt tre.

Mobilitetsstrategi for plussbarnehage i Asker
For en bærekraftig mobilitet uten privatbil er hverdagens logistikk det viktigste. Hvis du starter dagen med bil så er sannsynligheten for videre bilbruk stor. I utvikling av barnehagen har vi gjort alle valg og prioriteringer for å unngå bilbruk. Det er foreslått henteordninger ved kombinert tog stasjon og pendleparkering. Hovedinngangen er plassert mot en bilfri gang sykkelvei og bilparkering for levering henting har fått en mer usentral plass i prosjektet.