Franklintorget

Oppdragsgiver Sektor Gruppen (Citycon) / Porsgrunn kommune / Bypakke Grenland

Samarbeidspartner ÅF Infrastruktur / Feste

Prosjekttype Mulighetsstudie, medvirkning, reguleringsplan, skisse- og forprosjekt

Tomt Franklintorget, Oslo og Fv 356 (30 000 kvm)

År 2013-19

Alle bilder er tatt av Dag Jenssen.

Franklintorget i Porsgrunn hadde over tid utviklet seg fra å være et torg til å bli en sterkt trafikkert fylkesvei og parkeringsareal. Utviklere i området ønsket i 2013 å reversere denne prosessen og tilbakebringe Franklintorget som et viktig knutepunkt og bytorg sentralt ved Porsgrunnsbrua.

Lala arbeidet innledningsvis for Sektor Gruppen (i dag Citycon) med å forankre ideen om å transformere Franklintorget fra fylkesvei til et godt byrom å oppholde seg i og ferdes gjennom. Målsetningen har hele tiden vært å binde Storgatas nedre del sammen med Porsgrunnselva og kjøpesenteret Down Town, gjennom å skape et godt fungerende kollektivknutepunkt, et torg til arrangementer, og muligheter for opphold, lek og handel. Arbeidet har inkludert mulighetsstudie, medvirkningsprosess og regulering. Etter omregulering har Lala bistått med skisse- og forprosjekt for hele Grønn lenke-prosjektet med Bypakke Grenland som oppdragsgiver. Prosjektet tar for seg fylkesvei 356 gjennom større deler av Porsgrunn sentrum, hvor strekningen transformeres fra vei til gate.

Transformasjonen av Franklintorget og dets komplekse bysituasjon omfattet trafikkreduksjon, tilrettelegging for buss og nye holdeplasser, sykkelparkering, nytt dekke fra fasade til fasade, belysning, vegetasjon og utforming av torg med ulike funksjoner som paviljong, sittemøbler og aktiv bruk av vegetasjon. Det nye torget stod ferdig i 2022.