Manglerud sykkelpark

Oppdragsgiver Bestiller: Bydel Østensjø, Byggherre: Bymiljøetaten.

Samarbeidspartner Multiconsult (detaljprosjekt/ byggeoppfølging)

Prosjekttype Mulighetsstudie, strategi og forprosjekt

Tomt Manglerud, Oslo

År 2017-23

Manglerud sykkelpark er et initiativ for de yngste på Manglerud, Oslo. Bydel Østensjø ønsket seg en sykkelpark, og med bakgrunn i bred medvirkning fra barnehager, skolen, frivilligsentralen og flere, ble det utviklet et konsept for sykkelopplæring og lek i grøntarealet som ligger i nærhet til skolen og idrettsanlegget.

Bevaring av eksisterende vegetasjon har vært et viktig prinsipp for prosjektet, og har i stor grad vært styrende for parkens fysiske form. Den nennsomme plasseringen av møteplasser, føring av sykkelstier og fundamentering er spesielt tilrettelagt for å skåne vegetasjonen. Dette av både økologiske og opplevelsesmessige årsaker; de storvokste furutrærne og vilt buskas sørger for viktige økologiske funksjoner, samtidig som de er romdannende i form og utstrekning. For å øke den økologiske verdien i området ytterligere, er også nye trær tilført. I tillegg blir det sådd eng, hvor frøene er samlet inn på Østlandet.

Bruk av steindekker er basert på gjenbruksmaterialer fra Oslo kommunes eget lager. Det ble i tidlig fase laget en oversikt over behovet for ulike overflatekvaliteter og ønsket mengde, for så å undersøke tilgjengelighet og hvordan de aktuelle materialene kunne brukes for å ivareta prosjektets funksjon og konsept. Et annet viktig aspekt ved prosjektet er dets fleksibilitet – det skal kunne bygges videre på og utvikles i forskjellige retninger og faser.

I juni 2023 kunne endelig Manglerud sykkelpark åpne for publikum.