Planprogram Bjerke

Oppdragsgiver Bjerke Trav Eiendom

Samarbeidspartner Civitas

Prosjekttype Planprogram med veiledende plan for off. rom

Tomt Bjerke, Oslo (307 000 m2)

År 2015-

Bjerke er i kommuneplanen for Oslo definert som utviklingsområde i ytre by, noe som forutsetter at det utvikles en helhetsplan. I dette tilfellet er helhetsplanen et planprogram og et veiledende plan for offentlige rom (VPOR). Planprogrammet fungerer som et styringsdo- kument for påfølgende detaljreguleringer i området og inneholder anbefalinger for de ulike feltenes arealbruk, høyde og utnyttelse og utbyggingsrekkefølge. VPOR beskriver funksjon, standard og kvaliteter for ulike tiltak – for parker, torg/plasser, gater og forbindelser. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i august 2019. Lala Tøyen vil i samarbeid med Plan- og bygningsetaten videreutvikle planprogrammet på bakgrunn av høringsuttalelser, før det sendes til politisk behandling.