Sagsvingen – fra park til park

Oppdragsgiver Lillestrøm kommune

Samarbeidspartner DOF, Light bureau

Prosjekttype Konkurranse 3. pris

Tomt Skjærvagapet, Lillestrøm

År 2021

Sagsvingen er en 100 meter lang gang- og sykkelbro i limtre som svinger
seg slakt over Skjærvagapet. I vårt forslag har vi vært opptatt av to hovedmål: 1. Bevegelsen over broen og utsiktene man får skal være en opplevelse, og 2. At broen skal representere Lillestrøm gjennom innovativ bruk av tre. Nitelva er nært forbundet med Lillestrøms historie, økonomi og identitet, og en ny gang- og sykkelbro er en god mulighet for å videreutvikle fortellingen om Lillestrøm og relasjonen mellom elv og folk.

Når du ankommer Skjærvagapet fra sør møtes du først av en ny park,
Broparken. Denne parken muliggjør at broen er farbar også under flom.
Landskapet fra Strømsveien på kote +107.0 trekkes ut og leder deg i en slak
kurve gjennom parken, ut mot broen. Dette gir bevegelsen over Skjærvagapet en naturlig kurve med minimale uønskede høydeforskjeller. Parken
heller ned mot småbåthavna og det etableres sitteplasser i terrenget som
gir gode utsiktsmuligheter mot både det nære båtlivet og naturen på andre
siden. Landkaret er trukket tilbake for å la biler med henger kunne passere
under. Slik opprettholdes både flomhensyn og fortsatt drift av indre del av
småbåthavna med minimale endringer av eksisterende veistruktur.