To torg på Skøyen

Oppdragsgiver Plan- og bygningsetaten

Samarbeidspartner COWI, Light Bureau, NINA, Civitas

Prosjekttype Parallelloppdrag

Tomt Skøyen og Hoff, Oslo

År 2020

Skøyen torg har et stort potensiale som felles knutepunkt for flere ulike brukegrupper, men er i dag preget av en monofunksjonell bruk som skaper mange barrierer for de myke trafikantene. Plan- og bygningsetaten initierte i 2020 en nærmere undersøkelse av Skøyen med de to mest sentrale torgene; Skøyen stasjon og Hoff torg. Forslagenes utforming av konsept og hovedgrep skal gi grunnlag for føringer til detaljplanlegging av torgene. Plangrepet som foreslås baserer seg på å skape naturlige møteplasser som ivaretar mangfoldet av brukere, inkludert det biologiske mangfoldet.