Vann på Verket

Oppdragsgiver Høegh Eiendom

Prosjekttype Masterplan, detaljregulering og gjennomføring

Tomt Gamle Petterson Fabrikker, Verket, Moss)

År 2016-

Det tidligere industriområdet på Verket har alltid vært tilknyttet Mosselva, Vannsjø og Mossesundet. Vannet har vært en viktig ressurs for industrivirksomheten. Når området transformeres fra industri til en ny bydel, skal relasjonen til vannet fortsatt være et viktig karaktertrekk i den nye bydelen.

Verket utformes med en overordnet strategi om å forstå vann som en ressurs for økt biologisk mangfold og et økende behov for bynatur i et urbaniseringsområde. Overvann fra takvann og terreng skal håndteres lokalt i åpne løsninger med lokale rensedammer og regnbed. Overvann forståes som en kvalitet som bidrar til å skape vakrere byrom og gårdsrom. Forursenset vann fra kjøreveier vil samles i vegetasjonsgrøfter og renses før det når Mossesundet.