Om Lala

Om oss: Lala Tøyen er et landskapsarkitekt – og arkitektkontor. Vi jobber med folk, landskap og byrom. Kontoret ble etablert i 2009 og er i dag et tverrfaglig kontor med 22 ansatte. Lala Tøyen arbeider ut fra et humanistisk perspektiv. Det betyr å formgi med omsorg for alle som bruker eller blir berørt av rommene Lala er med på å skape. Lala vil ta sin del av samfunnsansvaret ved å bidra til bærekraftige, levende og inkluderende byer og byrom som fremmer tilhørighet og felleskap.

Faglig styrke: Hos oss møter du en organisasjon og enkeltpersoner som er faglig trygge. Lala Tøyen tar rollen som faglig rådgiver på alvor, og det kan hende at vi gir deg råd du som kunde ikke forventer å få.

Engasjement, nysgjerrighet og en hyggelig tone preger arbeidsmiljøet vårt.

Bærekraft: I Lala Tøyen er vi ambisiøse på vegne av miljøet. Hver eneste dag jobber vi for å skape et bedre samfunn. Vi forutsetter at dem vi skal samarbeide med og ta oppdrag for deler de samme målsetningene som oss.

Vi har laget en bærekraftstrategi som vi kaller Lala Kraft. Du finner den her.

Folk: At vi i Lala Tøyen arbeider ut fra et humanistisk perspektiv betyr at vi skal formgi med omsorg for alle som bruker eller blir berørt av rommene vi er med på å skape. Vi vil ta vår del av samfunnsansvaret ved å bidra til levende og inkluderende byer og steder som fremmer tilhørighet og felleskap.

Særlig bryr vi oss om hvordan barn lever, leker og lærer. Hvordan de beveger seg gjennom landskapet, hvordan de opplever miljøet rundt seg og hva de trenger for å føle seg trygge i sitt nabolag. Fordi vi setter mennesket først, vil vi involvere og inkludere brukerne i våre prosesser. Det gjør vi gjennom medvirkning, dialog og tilstedeværelse, i alle faser av våre prosjekter.

Levende landskap: Naturen kan klare seg uten oss mennesker, men vi klarer oss ikke uten naturen. Ei heller i byen. Derfor jobber vi i Lala Tøyen med det vi kaller bynatur. Vi tror på grønnere byer, som er både renere og sunnere for alle, med flere trær, flere fugler og mer variasjon. Naturen er vakker, verdifull og viktig – og vi må greie å forvalte den på bærekraftig vis og sikre biologisk mangfold. Da må vi spille på lag med naturen og møte den med ydmykhet.

Derfor jobber vi i Lala Tøyen ut fra økologiske prinsipper basert på kretsløpstankegangen, at vi for eksempel velger materialer som er stedegne og som kan gjenbrukes eller resirkuleres. Tilstedeværelse er essensielt for oss når vi jobber med naturen. Det er først ved å være i og omgitt av natur at vi fullt ut kan forstå og lære av den. Her står også tverrfaglighet sentralt. Lala Tøyen har et solid tverrfaglig nettverk for å sikre kvalitet i arbeidet med bynatur, enten det gjelder utredninger, planer eller gjennomføring. Vi samarbeider med økologer, anleggsgartnere, og planteskoler og er alltid åpne for å utvikle nettverket.

Sosiale byrom: Gaten, torget, kafeen eller benken utenfor butikken – der folk ferdes, blir møteplassen en sosial arena. Og den er essensiell, enten man bor i en liten bygd eller en stor by. Vi i Lala Tøyen vil legge til rette for at disse sosiale arenaene skaper tilhørighet og trivsel for alle som bruker dem. At de oppleves som trygge og inkluderende. Da er det spesielt viktig å se på forholdet mellom byrommet, gaten og byggene. For oss er det summen av alle tre elementene som utgjør arkitekturen.

Førsteetasjen er bindeleddet mellom byggverk og omgivelser – og det er her vi finner det største potensialet for merverdi i prosjektene våre. Vi må skape liv i førsteetasjene, da blir det liv i byrommet. Gatene er både oppholdssted og transportårer, og utgjør en sentral del av byrommet. Vi planlegger for at flest mulig skal ønske å gå, sykle eller reise kollektivt – og etterstreber en logisk helhet, slik at reisen blir effektivt, herlig og komfortabelt. Vi tilbyr både analyser og strategier for alle fasetter av grønn mobilitet. Sist, men ikke minst, er vi opptatt av at byrom, skal behandles som arkitektur der det er definert klare konsepter for formgiving, farge og vegetasjonsbruk.

Rom for lek: Lek er en sosial aktivitet som utføres for moro skyld. Lek rommer mye; barnets motoriske utvikling kan drives av lek, sosial modning skjer ofte gjennom lek, men også voksne interagerer og bygger felleskap gjennom lek (sport). Vi i Lala mener at lek er en viktig del av samfunnet, som per i dag ikke får den plass og omsorg den fortjener hverken i arkitekturen eller planlegging. Vi arbeider aktivt for å ivareta lek i våre prosjekt og vi utvikler egne metoder for å formgi omgivelser som er lekfulle og inspirerer til aktivitet og felleskap.

Som barn blir man sjelden hørt når nærmiljøet skal utvikles, og ettersom barn ikke er juridiske personer eller har økonomiske midler som kan brukes som pressmiddel i byutviklingen, er det opp til voksne å tolke og tale barnas sak. Dette er vi i Lala opptatt av. I en tid da barnas bevegelsesradius blir stadig mindre, er det særdeles viktig med levende uterom. Omgivelsene ser annerledes ut når du er 110 cm høy. Lala tar barns perspektiv og vurderer omgivelsene med utgangspunkt i barns sanser. For vi vet at gode rom for lek gir trygge, utforskende og kreative barn.

Vi arbeider med medvirkning som designverktøy. Vi spør ikke hva brukerne vil ha, men vi prøver å forstå brukernes behov gjennom observasjon, samtaler eller felles oppdagelser på stedet vi arbeider med. Denne metoden har vist seg vellykket da det kan lede frem til en form og blanding av funksjoner man ikke kjenner på forhånd.